O tehnički termini

Rukavci Bivši meandar rijeke, koja se odvojen u oba smjera toka od glavne toka. Rukavci su u prirodnom procesu eutrofikacije, s vrlo specifičnim i jedinstvenih staništima.
Brana

Čuva vodu u riječnim koritima, ili rukavcima, i povećavaju prosječnu razinu vode u vodenom tijelu. To je prag na dnu korita rukavca ili korita rijeke. To su tipične građevine za zadržavanje vode, koji obično imaju pozitivne učinke na staništa uzvodno od njih, ali mogu imati negativne posljedice ako su dizajnirane loše i blokiraju uzdužni put migracije

Rezervat biosfere UNESCO-a Rezervati biosfere su područja sačinjena od zemljanih, vodenih i obalnih ekosistema. Svaki rezervat daje rješenja koji se odnose na očuvanje bioraznolikosti sa njegovom održivom upotrebom. Rezervati biosfere su „Mjesta za podršku znanosti o održivosti staništa“- posebna mjesta za testiranje interdisciplinarnih pristupa razumjevanju i upravljanju promjenama i interakciji društvenog i ekološkog sistema , koji uključuje sprječavanje sukoba i upravljanje bioraznolikošću. Rezervate biosfere preporučuju državne vlasti i njihov status je internacionalno prepoznat. Postoji više od 600 rezervata biosfere u 119 zemalja, uključujući 14 prekograničnih područja.
Bočni rukavci To je meandar rijeke koji je opskrbljen vodom iz rijeke, ali samo tijekom razdoblja visokih razina voda. Mnogi bočni rukavci su umjetno odsječeni od rijeka u 20. stoljeću, što je smanjilo dinamiku živih rijeka.
Uništavanje riječnog korita Zbog mjera regulacije rijeka, dinamika prirodnih riječnih korita je blokirana. Degradacija korita znači da postoje nasipi, fiksne riječne obale,kapaciteti meandriranja rijeke su niski. Zbog nedostatka sedimenata, uništavanje riječnih korita obično je značajano, a komunikacija između rijeke i poplavnih područja se smanjuje.
Izvorni vrste Domaće vrste smatraju se domaćim samo ako su ponikli u svom mjestu, naravno i bez a ljudske djelatnosti ili intervencije. To obično znači da su vrste evoluirale i prilagodile se tom okruženju.
LIFE+ Nature program

Financijski instrument Europske unije za potporu održavanja i unaprijeđenja stausa vrsta i staništa Natura 2000.

Natura 2000 Mreža staništa i vrsta od europske važnosti koja je utemeljena na Direktivi o pticama i Direktivi o staništima EU.
Križnica Selo koje je između glavnog toka rijeke Drave i rukavca Stara Drava, na hrvatskoj strani projektnog područja .
Građevine za zadržavanje vode Nazličiti tipovi građevina koje su izgrađene u svrhu zadržavanja vode na aktivnim ili morfološki poplavnim dijelovima rijeke ili riječnih korita., rukavaca i bočnih rukavaca.